F. Romhányi Beatrix

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
F. Romhányi Beatrix
Név (civil): 
Fülöppné Romhányi Beatrix
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1967
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia, német
Cím: 
Károli Gáspár Református Egyetem BTK, 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Telefonszám: 
+36 1 4832 875
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, latin szakos középiskolai tanár, medievista
Középfokú tanulmányok: 
Patrona Hungariae Gimnázium, Budapest, 1985.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, latin 1985–1991., francia 1985–1988., régészet (népvándorlás- és középkor) 1986–1991.; CEU posztgraduális nappali tagozat, medievisztika 1993–1994.
Diplomaszerzés éve: 
1991
Diplomamunka címe : 
Az eredeti esztergomi egyházmegye Árpád-kori patrocíniumai
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1997
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Monasteriologia Hungarica Nova, MTA
Szakmai tagságok
Association for History and Computing magyarországi szervezete, tag 1991–, titkár 1993–1994.
MTA Történeti Bizottsága Egyháztörténeti albizottsága, tag 1996–, titkár 1996–1998.
Nemzetközi Egyháztörténeti Bizottság (CIHEC) magyarországi szervezete, tag 1996–, titkár 1996–1998.
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–, ill. elnökségi tag 2009–2011.
KRE Egyháztörténeti Kutatócsoport, vezető 2006–
KRE Neolatin Kutatócsoport, tag 2006–
Magyar Történelmi Társulat, tag 2007–
Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány, titkár 2008–
Munkahelyek

MTA Ókortudományi Kutatócsoport, „A középkori magyarországi latinság szótára” szerkesztőség, szócikkszerkesztő, 1988–1990.; Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori Osztály, adminisztrátor, 1990–1991.; István király Múzeum, Székesfehérvár, segédmuzeológus, 1991–1992.; ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék, TMB ösztöndíjas, majd tanársegéd, végül egyetemi adjunktus, 1992–2003.; Budapesti Történeti Múzeum, megbízott tudományos titkár, 2003–2005.; KRE BTK Középkori Magyar és Egyetemes Történeti Tanszék, docens, 2005–2009.; KRE BTK Történeti Segédtudományi Tanszék, tszv. docens, 2009–2011.; KRE BTK Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék, docens, 2011; KRE BTK Medievisztika Tanszék tszv. docens, 2011–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 

Visegrád, Ferences kolostor (Pest megye), (ásatásvezető: Laszlovszky József) 1992–1998.; Mont Beuvray (Franciaország), Ferences kolostor, (ásatásvezető: Patrice Beck, Laszlovszky József) 1992–1998.; Senlis (Franciaország), Saint Frambourg kápolna (ásatásvezető: Laszlovszky József), 1999–2001.; Bátonyterenye-Pusztalengyend, középkori templom (Nógrád megye), (munkatárs: Tari Edit) 2008.; Pásztó, ciszterci apátság (Nógrád megye), (ásatásvezető: Majcher Tamás) 2009., 2011.; Szécsény-belvárosi rekonstrukció, középkori temető, középkori és kora újkori város és kora újkori erődítés (Nógrád megye), (munkatársak: Majcher Tamás, Mordovin Maxim) 2010–2011.

Oktatói tevékenység: 
ELTE: középkori forrásolvasás, népvándorláskori forrásolvasás, oklevélolvasás, a középkori kézművesség forrásai, a középkori művelődés forrásai, egyházi épületek kutatása 1992–2003.;
PPKE: mb. előadó, latin nyelv 1995–1998.;
CEU, Summer University: Monastic sites in space and time (A multimedia program of monastic culture), Computer-aided Photo Documentation and 3D Reconstruction of Medieval Monasteries in Hungary and Central Europe 1996–1997.;
KRE, MA Történelemtanár szakfelelős 2009–, MA Történelem diszciplináris képzés, Vallás-, egyház- és művelődéstörténet szakirány felelős 2009–, kurzusok: Árpád-kori magyar történelem, Későközépkori magyar történelem, Középkori egyháztörténet, Középkori szerzetesség-történet, Szerzetesrendek gazdálkodása a középkorban, Középkori gazdaságtörténet, Középkori magyarországi történeti források, Történeti földrajz, Kutatás módszertan, Történelem segédtudományai (oklevélolvasás, paleográfia, kormányzattörténet), latin nyelv 2005–;
SzTE, Régészet MA mb. előadó, Középkori egyházi épületek kutatása 2011.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
F. ROMHÁNYI Beatrix (főszerk.):
Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest 2000. (2., digitális kiadása: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Szerk. F. Romhányi Beatrix–Laszlovszky József–Szakács Béla Zsolt. Szerzők: F. Romhányi Beatrix–Lupescu-Makó Mária–Stanko Andrić–Bibiana Pomfyová–Szakács Béla Zsolt–Takács Miklós. Budapest 2008. CD-ROM.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkori Magyarországon. Budapest 2010.
Gróf Péter – Horváth Ferenc – Kulcsár Valéria – F. Romhányi Beatrix– Tari Edit – T. Biró Katalin (szerk.), Müller Róbert (főszerk.): Régészeti kézikönyv 2011. Budapest 2011. (DVD)

Könyvfejezet, tanulmány, folyóiratcikk:
F. ROMHÁNYI, Beatrix:
The Role of the Cistercians in Medieval Hungary: Political Activity or Internal Colonization? Annual of Medieval Studies at the CEU. 1993–1994, 180–204.
F. ROMHÁNYI, Beatrix:
Klöster und Stifte im mittelalterlichen Ungarn. Südostforschungen 58 (1999) 9–22.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
Korai egyházak az esztergomi érsekség területén. Komárom–Esztergom megyei Múzeumi Szervezet Tudományos Füzetek 11 (2000) 265–276.
F. ROMHÁNYI, Beatrix:
Die Pauliner im mittelalterlichen Ungarn. In: K. Elm (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Paulinerordens. Berlin 2000, 143–156.
F. ROMHÁNYI Beatrix – BÁLINT Marianna – LASZLOVSZKY József – MIKLÓS Zsuzsa – SABJÁN Tibor – SZENDE Katalin – TAKÁCS Miklós:
Középkori városaink régészete; Székesegyházak, kolostorok, templomok: középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása; Középkori falvak és határuk. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003, 364–372., 372–377., 383–388.
F. ROMHÁNYI, Beatrix – SARBAK, Gábor – CSENGEL, Péter:
Dss. Lapidis Refugii, Vallis S. Anthonii, Vallis Auxili, Vallis S. Michaelis, Ercsi, Váradhegyfok. In: James Hogg – Gerhard Schlegel (Hrsg.): Monasticon Cartusiense II. (Analecta Cartusiana 185:2). Salzburg 2004, 61–69., 70–76., 88–94., 102–113., 149–150., 152–153.
F. ROMHÁNYI, Beatrix:
Königliche Stiftungen des Spätmittelalters in Ungarn. In: Kovács Gyöngyi (szerk.): Quasi liber et pictura... Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004, 167–172.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
„Meretur vestre devocionis affectus...” Egy vallásos középkori budai polgár – Söptei Péter kancelláriai jegyző. In: F. Romhányi Beatrix – Grynaeus András – Magyar Károly – Végh András (szerk.): „Es tu scholaris”. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, 37–44. (MHB 13)
F. ROMHÁNYI Beatrix:
Egy régi-új forrás az erdélyi domonkosok történetéhez. (Eine alt-neue Quelle zur Geschichte der Siebenbürger Dominikaner). ComArchHung 2004, 235–247.

ROMHÁNYI Beatrix – SARBAK Gábor
Denzinger, Heinrich – Hünremann, Peter: Hitvallások és az Egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Fila Béla és Jug László fordításának felhasználásával összeállította és az utószót írta Romhányi Beatrix és Sarbak Gábor. Szerk. Burger Ferenc Budapest 2004.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
Ágostonrendi remeték a középkori Magyarországon. Aetas 16 (2005) 87–98. (német rezümével)
F. ROMHÁNYI Beatrix:
Ferencesek a késő középkori Magyarországon. In: Őze Sándor – Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. I. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák I/1). Piliscsaba–Budapest 2005, 116–122.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
A középkori egyházi intézmények gazdálkodása. In: Ferenczi László – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyűjtemény. (Felsőoktatási tankönyv). Budapest 2007, 199–225.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
Pálos kolostorok Sopron környékén. Soproni Szemle 61 (2007) 246–254.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
Kolostori gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest 2008, 401–412.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
A pálos rendi hagyomány az oklevelek tükrében. TSz 50 (2008) 289–312.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
A koldulóbarátok szerepe a XV–XVI. századi vallási megújulásban. In: F. Romhányi Beatrix – Kendeffy Gábor (szerk.): Szentírás – hagyomány – reformáció. Budapest 2009, 144–155.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
Domonkos kolostorok birtokai a késő középkorban. Századok 144 (2010) 395–410.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
A középkori egyházi épületek kutatása, eredmények és feladatok. In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Budapest 2010, 255–270.
F. ROMHÁNYI, Beatrix:
Les moines et l’économie en Hongrie à la fin du Moyen Âge. In: Marie-Madeleine de Cevins (dir.): L’Europe centrale au seuil de la modérnité. Mutations sociales, religieuses et culturelles. Autriche, Bohême, Hongrie et Pologne, fin du XVe–milieu du XVIe siècle. Rennes 2010, 141–150.
F. ROMHÁNYI Beatrix:
A pálos élet forrásai a középkorvégi Magyarországon. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 14–15 ( 2011) 323–330.

Katalógus:
RÉTHELYI Orsolya – F. ROMHÁNYI Beatrix – SPEKNER Enikő – VÉGH András (szerk.):
Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521–1531. Kiállítási katalógus. Budapest, BTM 2005. (angolul: Mary of Hungary. The Queen and Her Court 1521–1531.)
 
Utolsó módosítás
2011.10.18.